REGULAMIN KONKURSU „Linia Activlab – Szostak”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu na nazwę produktu – suplementu diety pod marką „Activlab”, zwanego dalej „Konkursem”, jest REGIS SP z o.o. z siedzibą w Krakowie, NIP 6830007537, zwana dalej „Organizatorem”. 

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

1.3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 17.08.2022 r. do dnia 18.08.2022 r. 

1.5. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Konkursie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora. 

1.7. Konkurs obejmuje produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami”).

1.8. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Facebook oraz Instagram. Serwisy Facebook oraz Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem winny być kierowane wyłącznie do Organizatora.

II. UCZESTNICY

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, z wyłączeniem pracowników Organizatora. 

2.2. Osoba uprawniona zgodnie z pkt 2.1 do uczestnictwa w Konkursie i przystępująca do Konkursu zwana jest dalej Uczestnikiem.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU I UCZESTNICTWO

3.1. Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie dodania komentarza związanego z pomysłem na nazwę linii produktów.  

3.2. Zadanie konkursowe polega na wpisaniu propozycji nazwy w komentarzu do posta konkursowego opublikowanego na profilu Akopa i Sylwii Szostak w serwisie Instagram

3.3. Polubienie postu konkursowego.  

IV. ZAKOŃCZENIE KONKURSU I NAGRODY

4.1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 24 godzin od momentu opublikowania konkursu.

4.2. Nagroda zostanie przesłana do zwycięzców, po wskazaniu adresu do wysyłki do 21 dni roboczych.

4.3. Poprzez uczestnictwo w Konkursie Uczestnicy zobowiązują się do przeniesienia na rzecz Organizatora wszelkich praw własności intelektualnej do nazw przekazanych Organizatorowi w ramach Konkursu, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – na wszelkich polach eksploatacji. 

4.4. Przeniesienie praw własności intelektualnej wymienionych w pkt 4.2 następuje poprzez fakt uczestnictwa w Konkursie i nie wymaga dodatkowego oświadczenia woli ze strony Uczestnika Konkursu, lecz Uczestnik zobowiązuje się do zawarcia stosownej umowy z Organizatorem na jego wniosek.

4.5. Nagrodami równorzędnymi za każdą z 2 (słownie: dwóch) wybranych przez Organizatora zgodnie z pkt 4.2 nazwy, są: Zestaw produktów marki Activlab o wartości 500 zł oraz rozpiska dietetyczno-treningowa o wartości 300 zł.

4.6. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia …. w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przeslanie do dnia …. prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu). 

4.7. Nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą kurierską, po wskazaniu adresu do wysyłki do 21 dni roboczych od dnia 22.08.2022r. przesłania do Organizatora wiadomości i informacji wymienionych w pkt 4.6.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Organizatora podany w Regulaminie w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

5.3. Reklamacja powinna zwierać: imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, login, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom na oficjalnym Profilu Instagram Marki Activlab.

6.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Opublikowanie komentarza zgodnie z pkt III Regulaminu oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli w tym przedmiocie.

6.3. Administratorem danych osobowych jest REGIS Sp. z o.o., adres: 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A.

6.4. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę świadczenia zamówionego w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo Uczestnik bierze udział w Konkursie, a po rezygnacji z udziału w Konkursie – do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN Paczka) już od 299,99 zł.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium