Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

Regulamin konkursu - Dzień Dziecka

Konkurs na Instagramie “Dzień Dziecka

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE Z DNIA 31 maja 2024 roku

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu na Instagramie (zwanego dalej “Konkursem”), jest UNIPRO SP. Z O.O. Targowisko 553, 32-015 TARGOWISKO.

 

(zwani dalej „Organizatorem”).

 

2. Fundatorami nagród w konkursie jest UNIPRO SP. Z O.O. Targowisko 553, 32-015 TARGOWISKO, NIP: 6762407022.

 

4. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

 

5. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms. 

 

6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/activlab_official_pl/.

 

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuję Organizator.

 

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagrama;

 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

2. Nagrodą są: 

  • I miejsce: voucher o wartości 500 zł

  • II miejsce: voucher o wartości 400 zł

  • III miejsce: voucher o wartości 300 zł

     

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Instagram, na profilu https://instagram.com/activlab_official_pl.

 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/positiveways.pl/.

 

2. Konkurs odbywa się w dniach od 31.05.2024 - 2.06.2024.

 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 

  1. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym - “Podziel się swoim najlepszym wspomnieniem z dzieciństwa. Napisz w komentarzu pod tym postem o ulubionym wspomnieniu, które zawsze wywołuje uśmiech na Twojej twarzy.”

  2. Zaobserwowanie profilu @activlab_official_pl na Instagramie i polubienie postu konkursowego. 

  3. Oznaczenie dwóch osób posiadających konto na Instagramie w komentarzu. 

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/activlab_official_pl/. 

 

 

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizatorzy ogłoszą 3 zwycięzców, którzy zdobędą 3 nagrody.

 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości, wysłanej na Instagramie w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.instagram.com/activlab_official_pl/.

 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Instagramie wiadomości prywatnej potwierdzającej odbiór informacji.

 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 

10. Nagrody zostaną wysłana drogą elektroniczną oraz za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

2. Organizatorzy oświadczają, że nie prowadzą kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;

 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;

 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

 

4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram.

 

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram.

 

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorów tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorom. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora, który przygotował nagrodę.

 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2024 r. i obowiązuje do 30 czerwca 2024 

r. 

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium