Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

Regulamin sklepu

Określający ogólne warunki i zasady sprzedaży obowiązujące w sklepie internetowym działającym pod adresem www.activlab.pl, prowadzonym przez REGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. W. Sławka 3A, 30-633 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000129238, NIP nr 6830007537, kapitał zakładowy 510 000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: activlab@activlab.pl.

SPIS TREŚCI:

§ 1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto Klienta – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową.

Przedsiębiorca – Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy sprzedaży wynika, ze nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący – oznacza podmiot, z którym zgodnie z Regulaminem może być zawarta umowa sprzedaży w ramach działalności sklepu internetowego.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy Activlab prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.activlab.pl. Sprzedawca – oznacza REGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000129238, NIP 6830007537, nr REGON 350534035, kapitał zakładowy 510000,00 złotych; adres poczty elektronicznej: biuro@regis.com.pl.

Sprzedawcą na obszar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (sprzedaż zagraniczna), jest Unipro Sp. z o.o. z siedzibą w Targowisku, adres: Targowisko nr 553, 32-015 Kłaj, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338841, NIP 6762407022, nr REGON 121036760, kapitał zakładowy 245000,00 zł, adres poczty elektronicznej ebok@uniproinfo.pl.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków

Adres e-mail: ebok@activlab.pl

Telefon: +48 785 971 542

Serwis obsługi Kupujących jest dostępny od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1. Dla korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień konieczne jest posiadanie:

 • Urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz do poczty elektronicznej,
 • Przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki cookies.

2. Sprzedawca umożliwia Kupującym nieodpłatne świadczenie usług w zakresie prowadzenia Konta Klienta, newslettera, korzystania z formularza kontaktowego, zamieszczania opinii, uczestnictwa w programie lojalnościowym oraz korzystania z ofert promocyjnych, w tym spersonalizowanych ofert wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca, Kupujący i pozostali Użytkownicy są zobowiązani do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym i godzącym w dobre obyczaje.

§ 4. ZAKUPY W SKLEPIE – UMOWA SPRZEDAŻY

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia zapoznania się z treścią i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży rzeczy będących przedmiotem zamówienia i nie jest tożsame z rezerwacją stanów magazynowych wybranych produktów, do momentu opłacenia zamówienia.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po weryfikacji, czy zamówienie zostało opłacone i może zostać przyjęte do realizacji, i przyjęcia oferty Kupującego, co następuje poprzez osobną wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. W momencie otrzymania przez Kupującego powyższej informacji zostaje zawarta umowa sprzedaży.

9. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto Klienta lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym zamówieniu.

11. Dla jednego Kupującego - klienta sklepu internetowego w ramach danej promocji cenowej oraz danej oferty outletowej limit zakupowy wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk pojedynczego produktu.

12. Brak wpłaty za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia, uprawnia Sklep do odstąpienia od umowy sprzedaży i anulowania zamówienia. Przez wpłatę rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Sklepu lub subrachunek prowadzony przez PayU. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca wyśle Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

13. Treści i grafiki umieszczone na witrynie są prawnie chronioną własnością Activlab Sp. z o.o. oraz Regis Sp. z o.o. i bez jej zgody nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób przez inne osoby.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Za pośrednictwem platformy płatniczej PayU, bezpośrednio po złożeniu zamówienia, lub
 • Za pośrednictwem klasycznego przelewu bankowego, na konto:

REGIS Sp. z o.o.
ul. W. Sławka 3A, 30-633 Kraków
PL 03 1140 1081 0000 2329 4000 1002
W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, otrzymany w mailowym potwierdzeniu.

2. Sprzedawca nie oferuje możliwości płatności za pobraniem.

3. Zamówienia nie opłacone nie będą realizowane.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

2. Sprzedawca oferuje wysyłkę towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka zagraniczna jest dostępna dla terytorium Niemiec.

3. Oferowane metody wysyłki zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej to:

 • Paczkomaty InPost
 • Kurier InPost
 • Kurier UPS

Dla zamówień zagranicznych oferowana metoda wysyłki to:

 • Kurier UPS

4. W przypadku zwrotu do Sprzedawcy przesyłki zawierającej zakupiony towar, na skutek nieodebrania przez Kupującego powyższej przesyłki z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu wartość zamówienia pomniejszoną o koszty wysyłki wg. cennika wysyłek Sklepu internetowego, z tytułu poniesionych kosztów odsyłki.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta mają prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez powyższe osoby weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez powyższe osoby, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta odstępującemu od umowy zgodnie z § 7 Regulaminu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego odstępującego od umowy o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy czym koszty doręczenia zamówionego towaru są zwracane do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Targowisko 553, 32-015 Kłaj niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Sprzedawca nie zaakceptuje zwrotu towarów noszących ślady zużycia i otwartych. W takiej sytuacji Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy, a Kupujący winien na własny koszt odebrać wadliwy lub używany towar.

§ 8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta.

§ 9. REKLAMACJE

1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi względem Kupujących odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz następnych Kodeksu cywilnego oraz za niezgodność towaru z umową w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumenta.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru, reklamacje można składać w dowolnej formie, przy czym preferowane jest składanie reklamacja:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebok@activlab.pl
 • na piśmie na adres: Regis Sp. z o.o., ul. Walerego Sławka 3A, 30-633 Kraków.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer zamówienia, opis problemu (ewentualnie z dokumentacją zdjęciową), dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz preferowany sposób załatwienia sprawy w przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną.

4. Sprzedawca odpowiada za bezpieczeństwo dostarczenia towaru do chwili doręczenia przesyłki zawierającej zakupiony towar. W celu zareklamowania wad i widocznego uszkodzenia przesyłki w transporcie, niezbędne jest sprawdzenie jej zawartości w obecności kuriera i spisanie protokołu szkody.

5. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu umowy,
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Nim Kupujący zawnioskuje o obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, Sprzedawca niezwłocznie i dogodnie dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę. Jednakże w przypadku, gdy niezgodność dalej występuje lub Sprzedawca nie jest w stanie w rozsądnym czasie i w dogodny sposób dla Kupującego wadę usunąć, Kupujący może domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

7. W przypadku istotnego braku zgodności towaru z umową zasadne jest natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, o które wnioskuje Kupujący.

8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Targowisko 553, 32-015 Kłaj, przy czym niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów wysyłki. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

9. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie oraz jest dołączana do towaru.

10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

11. Za wszelkie reklamacje i zwroty towarów dla zamówień zagranicznych zakupionych na stronie sklepu internetowego odpowiada Unipro Sp. z o.o. zgodnie z warunkami niniejszego paragrafu 9.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

3. Składając zamówienie Kupujący jest zobowiązany do udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez firmę kurierską i operatora płatności PayU (o ile wybrano tę metodę płatności) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

§ 11. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

6. Do umów zawartych między Kupującym a Sprzedawcą zastosowanie ma prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Niezależnie od postanowień pkt 6 niniejszego paragrafu, bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju pochodzenia Kupującego będącego konsumentem, będą przestrzegane.


Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA ZAMÓWIENIA Z WYSYŁKĄ NA TERYTORIUM POLSKI
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

REGIS Sp. z o.o.
Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków
adres e-mail: ebok@activlab.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA ZAMÓWIENIA Z WYSYŁKĄ ZAGRANICZNĄ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

UNIPRO Sp. z o.o.
Targowisko 553, 32-015 Kłaj
adres e-mail: ebok@uniproinfo.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Activlab

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Activlab prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.activlab.pl
Sprzedawca - REGIS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000129238, NIP 6830007537, nr REGON 350534035, kapitał zakładowy 510000,00 zł.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków
 2. Adres e-mail: ebok@activlab.pl
 3. Telefon: +48 609 001 937 +48 603 740 326

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: ebok@activlab.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail ebok@activlab.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy ebok@activlab.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Regulamin newslettera

sklepu Activlab

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy Activlab prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.activlab.pl
Usługodawca - REGIS Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Walerego Sławka 3a, 30-633 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000129238, NIP 6830007537, nr REGON 350534035, kapitał zakładowy 510000,00 zł.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: ebok@activlab.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: ebok@activlab.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: ebok@activlab.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium