Promocja Zdrapki - regulamin akcji

REGULAMIN PROMOCJI

„………………………..”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą „Promocja Zdrapki” zwanej dalej „Promocja Zdrapki”, jest Regis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129238 o numerze NIP 6830007537, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.4. Promocja organizowana jest w okresie od dnia ……………… r. do dnia ……………………….

1.5. Celem Promocji jest promowanie produktów Organizatora.

1.6. Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym produkty odpowiadające rodzajowo produktom objętym Promocją (zwanych dalej „Innymi Podmiotami”), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jego zakończeniu.

1.7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Promocji. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Promocji oraz w siedzibie Organizatora.

1.8. Promocja obejmuje produkty z oferty Organizatora dostępne do sprzedaży w czasie trwania Promocji (zwane dalej „Produktami”).

 

2. UCZESTNICY

2.1. Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców zarejestrowanych i działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, bez ograniczeń w zakresie formy prawnej przedsiębiorcy.

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO PROMOCJI

3.1. Uczestnikiem Promocji (dalej jako „Uczestnik”) może być wyłącznie przedsiębiorca, który otrzymał zaproszenie od przedstawiciela handlowego Organizatora, a następnie przystąpiła do udziału w Promocji. Aby wziąć udział w Promocji, konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3.2. W formularzu rejestracyjnym należy podać: dane przedsiębiorcy (firma, forma prawna, adres, numer telefonu komórkowego, adres email, nr NIP).

3.3. Uczestnik ma obowiązek podania w formularzu rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji. Przesłanie komunikacji w Promocji lub Nagród z wykorzystaniem danych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym lub w dalszym toku Promocji uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.

3.4. Przystąpienie do Promocji zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres email Uczestnika, podany Organizatorowi w formularzu rejestracyjnym. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika uważane są za działania podjęte przez Uczestnika.

3.5. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Promocji poprzez przesłanie do Organizatora stosownej informacji o rezygnacji.

 

4. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

4.1. Uczestnik zamawiający Produkty o wartości powyżej 3.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)  netto , otrzyma zdrapki w ilości 100 (słownie: sto) sztuk, w których znajdują się Produkty o wartości zbiorczo 200 (słownie: dwieście) złotych.

4.2. Uczestnik który otrzymał zdrapki wymienione w pkt 4.1 rozdysponuje je wśród swoich klientów – nabywców Produktów.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem Strony Internetowej Promocji w czasie trwania Promocji, jak również w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

5.3. Reklamacja powinna zwierać dane Uczestnika wymienione w pkt 3.2. Regulaminu Promocji, login, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub emailem wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej Promocji. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe dotyczące Promocji mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

6.3. Elementem Promocji będzie wysyłka informacji handlowej, m.in. o produktach Organizatora, o nagrodach w Promocji.

6.4. Administratorem danych osobowych jest Regis sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-633 przy ul. Walerego Sławka 3A, KRS: 0000129238, NIP: 6830007537, REGON: 350534035. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji „Promocji Zdrapka”. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę świadczenia zamówionego w Promocji oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo Uczestnik bierze udział w Promocji, a po rezygnacji z udziału w Promocji – do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty InPost) już od 99,00 zł.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium