Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

Regulamin Konkursu "Biegowy Potop Szwedzki 2018"

 • Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Biegowy Potop Szwedzki 2018” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
 3. Organizatorem Konkursu jest Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.Fundatorem nagród w Konkursie jest Stena Line Scandinavia AB
 4. Konkurs przeprowadzany jest w serwisie Facebook.
 • 2

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia, które przedstawia trasę biegu zapisaną w dowolnej aplikacji do ćwiczeń. Wygrywa najciekawszy kształt trasy. Odpowiedzi należy udzielać w komentarzach pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/runnersandcyclists
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 9 września 2018 roku i kończy się w dniu 21 września 2018 roku o godz. 23:59.
 3. Ogłaszanie wyników i wydanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w par. 5 Regulaminu.
 • 3

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust 5 niniejszego paragrafu (dalej „Uczestnicy”).
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 2 przystępuje do Konkursu poprzez opublikowanie na profilu https://www.facebook.com/runnersandcyclists komentarza będącego odpowiedzią na zadanie opisane §2 w pkt 1. Autorzy najtrafniejszych i najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni.
 6. Prawidłowe wykonanie czynności określonych w ust. 5 skutkuje wysłaniem zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”).
 7. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia wielokrotnie tak w danym Dniu Konkursowym jak i w czasie trwania całego Konkursu, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika.
 8. Udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika na rzecz Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:
 9. imię i nazwisko,
 10. nazwa użytkownika w serwisie Facebook,
 11. adres e-mail,
 12. adres korespondencyjny
 13. numer telefonu
 14. Organizator ma prawo do usunięcia ze zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści bez poinformowania o tym Uczestnika.
 15. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926).
 16. Uczestnik zgłaszający pracę konkursową do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz przepisu, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.
 17. Autor zgłoszonej pracy zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami.
 18. Wszystkie przesłane zgłoszenia mogą zostać zamieszczone na profilu „Fit&Fun” w serwisie Facebook.com.
 19. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 20. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich.
 21. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Activlab Sp. z o.o. licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.
 22. Licencja o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej pracy konkursowej; Utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 23. Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej.
 24. Rozpowszechniania pracy konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części pracy konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 4

PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: 2 x podwójne bilety na Biegowy Potop Szwedzki orgaznizowany przez Stenaline w dniu 30.09.2018 o wartości 538 zł brutto każdy.
 2. Szansę na wygraną mają osoby, których odpowiedzi zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najbardziej trafne i ciekawe.
 3. Komisja Konkursowa wyłania 2 laureatów na podstawie zgodności z Regulaminem.
 4. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 6. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana maksymalnie jedna nagroda.
 7. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 • 5

OGŁASZANIE WYNIKÓW I KOMISJA KONKURSOWA

 1. Ogłaszanie Laureatów Konkursu następuje w terminie do 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą serwisu Facebook.
 3. W celu przekazania nagrody w postaci darmowego rejsu, Laureaci powinni złożyć zamówienie na rejs wysyłając wiadomość na adres mailowy: izabela.kofel@stenaline.com. Na podstawie przesłanych informacji zostanie dokonana rezerwacja.
 4. W przypadku zaniechania wykonania powyższych czynności przez nagrodzonego Uczestnika nagroda pozostaje własnością Fundatora.
 5. Komisja Konkursowa składa się z trzech członków powoływanych przez Organizatora.
 6. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 3 ust. 8. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.
 • 6

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane do 7 dni od daty zakończenia konkursu przez Uczestników w formie pisemnej, listem poleconym na adres: ul. Walerego Sławka 3a 30-633 Kraków, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa.
 • 7

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska lub Nazwy Użytkownika w serwisie Facebook Uczestnika - jako Laureata Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 • 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium