Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

REGULAMIN KONKURSU „Stwórz i wypromuj własny produkt Activlab”

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Stwórz i wypromuj własny produkt Activlab".

Czekamy na Wasze zgłoszenia i kreatywne pomysły do końca marca!

 

REGULAMIN KONKURSU 

„Stwórz i wypromuj własny produkt Activlab”

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Stwórz własny produkt Activlab” jest Regis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.W.Sławka 3a.
 2. Konkurs „Stwórz własny produkt Activlab” organizowany jest w celu promocji marki Activlab i   produkowanych przez Organizatora odżywek i suplementów.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs jest organizowany własnymi zasobami i finansowana jest z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę.  Wgląd w regulamin Konkursu „Stwórz własny produkt Activlab” przez cały okres jej trwania będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku oraz na jego stronie internetowej www.activlab.pl.

II UCZESTNICY KONKURSU

Promocja jest skierowana do wszystkich osób (konsumentów), z wyjątkiem pracowników Organizatora.

III ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

 1. Uczestnik konkursu ma za zadanie przedstawić swój pomysł na produkt, który jego zdaniem powinien się pojawić w ofercie Activlab, wraz z pomysłem na jego promocję.
  Do konkursu będą kwalifikowane prace w formacie .doc, .ppt, .pdf  wysłane na adres: konkurs@activlab.pl             
 2. Schemat zgłoszenia:

Mail zatytułowany „Konkurs – Stwórz i wypromuj własny produkt Activlab”

Zawartość maila (załącznika)

 • Dane teleadresowe Autora/Autorów
 • Zadanie Konkursowe
 • Opis proponowanej odżywki lub suplementu wraz ze składem, działaniem i możliwym zastosowaniem
 • Propozycję promocji produktu
 • Informacja o wykorzystanych źródłach
 • Oświadczenie o legalności materiałów wykorzystanych w zgłoszeniu
 1. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na wzięcie udziału w konkursie

IV HARMONOGRAM KONKURSU

01.03.2017 - Rozpoczęcie konkursu (I etap – zbieranie zgłoszeń)

31.03.2017 - Zakończenie zbierania zgłoszeń

07.04.2017 - Ogłoszenie Wyników

V PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zgłoszenia będą rozpatrywane komisyjnie przez pracowników Organizatora. W skład komisji wchodzą:

Magdalena Nowak – Dyrektor ds. Marketingu

Artur Kamzol – Kierownik Działu Rozwoju Activlab

Paweł Przychodzeń – Specjalista ds. badań i rozwoju Marki Activlab

Tomasz Jarzębiński – Brand Manager Activlab

Tomasz Dojwa - Business Development Manager Activlab Sport

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wyłoni zgłoszenia, które zajmą miejsca od 1 do 3. Zgłoszenia będą rozpatrywane pod kątem:

- Oryginalności składu i zastosowania

- Realnych możliwości powstania proponowanej odżywki

- Legalności proponowanych składników

- Formę prezentacji proponowanego produktu

- Kreatywnej i pomysłowej propozycji promocji produktu

VI NAGRODY

 1. Spośród uczestników konkursu  zostaną wyłonieni zwycięzcy w sposób określony w pkt V

I miejsce – Suplementy, odżywki i gadżety Activlab o wartości 1000 zł i jednorazowe konsultacje dietetyczne z Ekspertem Activlab Sport.

II miejsce – Suplementy, odżywki i gadżety Activlab o wartości 600 zł

III miejsce – Suplementy, odżywki i gadżety Activlab o wartości 300zł

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 2. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana maksymalnie jedna nagroda.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie

Łączna wartość nagrody zawiera 10% zryczałtowany podatek pokryty przez Organizatora

VII SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

Uczestnikom, nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres.

VIII PRAWA AUTORSKIE

1.   Uczestnik zgłaszający pracę konkursową do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia oraz przepisu, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich.

2.   Autor zgłoszonej pracy zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania zdjęciami.

3.   Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora

w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.   W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator Konkursu jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilno-karnej z tytułu naruszenia ich praw autorskich.

5.   Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik udziela na rzecz Regis Sp. z o.o. licencji na korzystanie z pracy na terytorium całego świata, bez ograniczeń czasowych.

6.   Licencja o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje przede wszystkim prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia wykonanej pracy konkursowej w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez wprowadzenie do pamięci komputera, a także poprzez jej wprowadzanie, wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie i przechowywanie. Tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w wykonanej pracy konkursowej; Utrwalania i zwielokrotniania pracy konkursowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

7.   Obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy całości lub części pracy konkursowej.

8.   Rozpowszechniania pracy konkursowej w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie całości lub części pracy konkursowej, a także publiczne udostępnianie całości lub części pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

IX DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureata i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

X POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego w terminie od 01.03.2017 do 30.04.2017:

Dział Marketingu Regis sp. z o.o.

Ul. W.Sławka 3A, 30-633 Kraków

Z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Stwórz i wypromuj własny produkt Activlab”

Przy ocenie zachowania przez osobę składającą reklamację terminu, o którym mowa w pkt. X decyduje data stempla pocztowego listu poleconego zawierającego reklamację Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje rozpatruje komisja konkursowa. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium