Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

REGULAMIN ANKIETY Z NAGRODAMI

REGULAMIN ANKIETY Z NAGRODAMI

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Activlab sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 39a pok. 523, NIP: 679-310-46-24 który zleca przeprowadzenie konkursu Eura7 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie 31-870, przy os. 2 Pułku Lotniczego 47A, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, w XI Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS: 0000365066, kapitał zakładowy 20.000,00 PLN, NIP: 676-24-29-093, REGON: 0121342416 zwany daje Realizatorem
 2. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzania Ankiety, polegające na wypełnieniu ankiety oraz przyznaniu nagród (dalej: „Regulamin”).
 3. Ankieta jest prowadzona na stronie: goo.gl/XWUzuv#AnkietaActivlab

II. Uczestnicy

 1. Uczestnikiem  Ankiety  (dalej:  „Uczestnik”)  może  byc ́ pełnoletnia  osoba  fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w Polsce, z wyłączeniem:

a)      Pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora

b)      Innych osób, które brały udział w organizowaniu Ankiety

c)       Osób najbliższych wobec osób wymienionych w punkcie a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

 1. Każdy Uczestnik może brać udział w Ankiecie tylko raz. W przypadku odpowiedzi przez jednego Uczestnika z więcej niż jednego konta, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi, które zostały zarejestrowane w systemie jako te z pierwszego podanego konta.
 2. Ankieta wypełniona nieprawidłowo lub w sposób niepełny nie będzie uwzględniana.
 3. Wzięcie udziału w Ankiecie jest jednoznaczne z akceptacją jej zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 4. Wypełnienie Ankiety jest dobrowolne i nieodpłatne.
 5. Ankieta jest finansowana ze środków własnych Organizatora i nie jest prowadzona w celach zarobkowych.

III. Czas trwania Ankiety

Ankieta organizowana jest w terminie: od 17.07.2017 do odwołania.

IV. Nagrody

 1. Dla 400 osób, które wypełnią Ankietę oraz spełnią pozostałe wymogi niniejszego Regulaminu, przewidziane są następujące nagrody: Zestaw wszystkich produktów Lini I’M FIT o wartości 32 zł brutto
 2. Uczestnikom Ankiety nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w pieniądzu.
 3. Uczestnikom Ankiety nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
 4. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników Ankiety z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
 5. Zadaniem Uczestników Ankiety jest udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
 6. Otrzymanie Nagrody nie jest uzależnione od jakiegokolwiek zdarzenia losowego lub innego warunku niżeli określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik Ankiety nie może przenosić ́prawa odbioru Nagrody na inne osoby
 8. Liczba Nagród jest ograniczona do 400. Po wyczerpaniu liczby Nagród, nie będą one dalej przyznawane.

V. Odbiór nagród

 1. Nagrody będą wysyłane na adres podany w ankiecie.
 2. Wysyłka nagród odbędzie się do 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia zakończenia akcji.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Ankiety mogą byc ́zgłaszane pisemnie na adres Organizatora każdorazowo nie później niż 14 dni od dnia zakończenia trwania Ankiety.
 2. Wszelkie szczegóły dostępne będą na stronie Organizatora. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
 1. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
 2. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji

Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a)      Zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Ankiety, których nie był wstanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej,

b)      Nie doręczenie/przekazanie Uczestnikowi Nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych lub błędnym ich podaniem.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców usług internetowych, a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.
 2. Zgłaszając swój udział w Ankiecie i biorąc w niej udział Uczestnik podporządkowuje się postanowieniom niniejszego Regulaminu Ankiety i wyraża zgodę na jego treść.
 3. Niniejszy regulamin Ankiety jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Ankiety, w tym treści niniejszego regulaminu Ankiety w trakcie trwania Ankiety, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Ankiety. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest, co najmniej na 3 dni wcześniej, poinformować Uczestników Ankiety o treści zmian Regulaminu i terminie ich wprowadzenia w postaci zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie Organizatora, tak by każdy Uczestnik miał możliwość ́ zapoznania się z nowymi postanowieniami Regulaminu i podjęcia decyzji, co do uczestnictwa w tej Ankiecie lub odstąpienia od udziału w Ankiecie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium