Koszyk

Ilość: 0

RAZEM:

0,00 zł

Weź udział w konkursie "Złoty środek na motywację w sporcie"

Weź udział w konkursie „Złoty środek na motywację w sporcie”

Należysz do Programu Trenerskiego Activlab? To świetnie! Jako trener personalny możesz korzystać z wielu dodatkowych przywilejów i uczestniczyć w specjalnych akcjach. Tym razem pragniemy zaprosić do udziału w konkursie „Złoty środek na motywację w sporcie”, w którym do wygrania są wyjątkowe nagrody w postaci naszych produktów, które już stały się bestsellerami sprzedaży i zdobyły zaufanie klientów. Opisz przypadek osoby, z której podstawy jest najbardziej dumny/a wraz z opisaniem trudności jakie musiały zostać przezwyciężone, aby skutecznie zrealizować postawiony cel. Nic tak nie motywuje jak spektakularne metamorfozy! Do dzieła, czekamy na Twoje zgłoszenie!

konkurs nagrody

Regulamin konkursu "Złoty środek na motywację w sporcie".

I INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Złoty środek na motywację w sporcie” jest Regis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.W.Sławka 3a.
 2. Konkurs „Złoty środek na motywację w sporcie” organizowany jest w celu promocji marki Activlab i produkowanych przez organizatora odżywek i suplementów.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs jest organizowany własnymi zasobami i finansowana jest z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę.  Wgląd w regulamin Konkursu „Złoty środek na motywację w sporcie” przez cały okres jej trwania będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku oraz na jego stronie internetowej activlab.pl
 4. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
 5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Regis Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.W.Sławka 3a.

II UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest skierowany do wszystkich trenerów personalnych należących do Programu Trenerskiego Activlab, z wyjątkiem pracowników Organizatora.

III ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

 1. Uczestnik konkursu ma za zadanie opisać przypadek osoby, z której podstawy jest najbardziej dumny/a wraz z opisaniem trudności jakie musiały zostać przezwyciężone, aby skutecznie zrealizować postawiony cel.
 2. Przygotowany materiał tekstowy powinien zostać zapisany w formacie word. Dopuszczalne jest również wysłanie tekstu w wiadomości e-mail. Materiał może zawierać zdjęcia, linki do filmów pod warunkiem, że osoby będące w materiale video wyraziły zgodę na publikację oraz udostępnienie wizerunku.
 3. Do konkursu będą kwalifikowane zgłoszenia wysłane na adres trener@activlab.pl
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie, tak w danym dniu konkursowym, jak i w czasie trwania całego Konkursu.
 5. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że:

a) jest autorem zgłoszonej odpowiedzi i przysługują mu do niej, jako twórcy, wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe;

b) powstałe w związku z wykonaniem Zadania konkursowego utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;

c) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Zadania konkursowego;

d) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Zadania konkursowego;

e) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej lit. a) – d) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw;

f) wyraża zgodę na publikację i rozpowszechnianie swojej odpowiedzi na stronie internetowej Activlab.pl w zakładce blog.

6. Autor zgłoszonej odpowiedzi zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania treścią odpowiedzi.

7.Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu, Organizator jest upoważniony do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej lub karnej z tytułu naruszenia ich praw oraz dóbr osobistych.

IV HARMONOGRAM KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się 15.03. i trwa do 08.04.2018.

V NAGRODY

 1. 1 miejsce: 2 x De Luxe Whey + 2 puszki Vitamino+ zgrzewka (12 sztuk) Beta Alanine Drink + publikacja materiału na firmowym blogu marki Activlab

Łączna wartość nagrody za 1 miejsce: 482,76 zł

 1. 2 i 3 miejsce: 2 puszki Vitamino+ zgrzewka (12 sztuk) Beta Alanine Drink

Łączna wartość nagród za 2 i 3 miejsce: 435,33 zł

 1. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść praw do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Łączna wartość nagród zawiera 10% zryczałtowany podatek pokryty przez Organizatora.
 3. Wybór laureatów nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konkursu.
 4. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej przez Organizatora na adres wskazany w Zgłoszeniu konkursowym.

 VII PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zgłoszenia będą rozpatrywane komisyjnie przez pracowników Organizatora. W skład komisji wchodzą:

Brand Manager Activlab- Tomasz Jarzębiński

Specjalista ds. sprzedaży i promocji online- Marek Kurpiel

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja wyłoni zgłoszenia, które zajmą miejsca 1, 2-3.

VI SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Nagroda zostanie przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zgłoszeniu adres.

VII DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

VIII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego w terminie od 15.03. do 08.04.2018.:

Dział Marketingu Regis sp. z o.o.

Ul. W.Sławka 3A, 30-633 Kraków

Z dopiskiem na kopercie „Konkurs –Złoty środek na motywację w sporcie”

Przy ocenie zachowania przez osobę składającą reklamację terminu, o którym mowa w pkt. VIII decyduje data stempla pocztowego listu poleconego zawierającego reklamację Reklamacje dotyczące Konkursu  będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej www.activlab.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium