Blog kategorie
Blog wpisy
Znaczenie cytruliny w diecie sportowców

Szeroka dostępność różnego rodzaju suplementów mających na celu zwiększenie wydajności treningu i przyrostu tkanki mięśniowej sprawia, że często ciężko jest wybrać ten najbardziej skuteczny. Obecne produkty zawierają w sobie różne substancji, wiele z nich wciąż nieznanych dla przeciętnego bywalca siłowni. Jednym z często pojawiających się składników jest cytrulina. W dzisiejszym wpisie przedstawimy, czym właściwie ona jest i jakie ma znaczenie w diecie sportowców.

Czy można zbudować mięśnie z białka roślinnego?

Od soczewicy, przez orzechy, aż po innowacyjne produkty takie jak tofu i tempeh – białka pochodzenia roślinnego w końcu stały się elementem współczesnej diety niemal każdego człowieka. Wzrost zainteresowania wegetarianizmem i weganizmem dodatkowo zwiększa popyt na poszukiwanie alternatywy dla produktów odzwierzęcych. Sportowcy jednak często zadają sobie pytanie, czy można zbudować masę mięśniową na diecie wykluczającej mięso i nabiał? W tym wpisie zgłębimy temat białka roślinnego i wyjaśnimy, jak można skutecznie wykorzystać je do wspierania zdrowia mięśni i ogólnej kondycji fizycznej.

Dlaczego warto suplementować wapń?

W wieku dziecięcym wielu z nas było zachęcanych do jedzenia brokułów, mleka i ryb. Wynikało to z faktu, że wszystkie te produkty spożywcze są cennym źródłem naturalnego wapnia. Czy pierwiastek ten faktycznie jest tak istotny dla ludzkiego organizmu?

Promocje
Mass Up Gainer 3500 g OUTLET
Mass Up Gainer 3500 g OUTLET
89,90 zł 79,90 zł
100% ISO Whey Clear Drink
100% ISO Whey Clear Drink
149,99 zł 109,90 zł
BOX Prezentowy DODA D'EAU
BOX Prezentowy DODA D'EAU
428,94 zł 389,99 zł
WPC 80 Lactose free
WPC 80 Lactose free
75,00 zł 69,99 zł
BOX DODA D'EAU + Luna EDP
BOX DODA D'EAU + Luna EDP
658,94 zł 526,99 zł
szt.
BOX DODA D'EAU + Luna EDP + Mega Sleep
BOX DODA D'EAU + Luna EDP + Mega Sleep
857,94 zł 685,99 zł
szt.

Regulamin Konkursu "Aktywne Wakacje"

REGULAMIN KONKURSU „Fit&Fun – Aktywne Wakacje”


I DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
1. Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą „Aktywne Wakacje” na zasadach określonych w Regulaminie;
2. Organizator – Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
3. Sponsor - Firma Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

II INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „Aktywne Wakacje” jest Regis Sp. Z o.o. z siedzibą W Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.
2. Konkurs „Aktywne Wakacje” Jest organizowany w celu promocji marki Activlab oraz produkowanych przez organizatorów odżywek i suplementów.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs jest organizowany własnymi zasobami i finansowany jest z jego środków własnych przeznaczonych na promocję i reklamę. Wgląd w regulamin Konkursu „Aktywne Wakacje” przez cały okres jego trwania będzie dostępny w siedzibie Organizatora, w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku oraz na jego stronie internetowej activlab.pl
4. Uczestnik przystępujących do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i w pełni go akceptuje.
5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Regis Sp. z o.o. s siedzibą w Krakowie przy ul. W. Sławka 3a.

III UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie.

IV ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1. zamieszanie na terytorium RP
2. Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu
3. Wykonanie zadania Konkursowego o którym mowa w punkcie 4, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunku umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieł lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem, Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osobami stanowiącymi Jury i członkowie ich najbliższych rodzin
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie tekstu Odpowiedzi Konkursowej w terminie wyznaczonym przez Organizatora
6. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

V ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Aby przystąpić do Konkursu należy:
a. W komentarzu opisać jak spędzasz swoje aktywne wakacje
2. Każdy uczestnik może zamieścić tylko jedną odpowiedź konkursową.
3. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do wysłania go na Konkurs.
4. Zgłoszenie do Konkursu nie może:
a. Być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;
b. Zawierać linków, zwrotów uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;
c. Naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu portalu Facebook, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
d. Dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
e. Mieć charakter komunikatu bądź ogłoszenia,
f. Mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy promować przemoc, ect.,
g. Naruszać zasady uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.
4. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się tego typu praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie konkursowe.
5. Konkurs jest moderowany. Każdy zgłoszony do konkursu tekst, aby wziąć udział w rywalizacji, musi zostać zaakceptowany przez moderatorów.
6. Jury ma prawo dyskwalifikować odpowiedzi konkursowe nie odpowiadające tematowi zadania konkursowego lub niespełanijących innych warunków Konkursu.

VI HARMONOGRAM KONKURSU
Konkurs trwa od 11.072018 do 25.07.2018r.

VII ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcę konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe w okresie trwania Konkursu.
2. W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do konkursu nie spełnia któregoś z warunków określonych w Regulaminie, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu, tracąc tym samym prawo do nagród konkursowych.
3. Zwycięzcą Konkursu będzie 1 Uczestnik, który w ocenie Jury wykonał zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, oryginalny. Zwycięzcy nie będą wybierani w sposób losowy.
4. Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacją o Zwycięzcy, z oznaczeniem profilu, jak również informację o wygranej w konkursie w wiadomości prywatnej.
5. Decyzję o wyborze zwycięzcy podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny, przesłanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja jury w przedmiocie wyboru jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach konkursowych nie są udostępniane.

VIII NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie dla 1(jednej) wybranej przez Jury osoby jest nagroda rzeczowa w postaci Zestawu Regeneracja oraz ręcznika firmowego.
2. Zwycięzca otrzyma również premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
3. Organizator obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego ww. obowiązków. 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.

IX SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD
Nagroda zostanie przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany adres.

X OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

XI POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie w formie listu poleconego w terminie od 11.07.2018 do 30.07.2018r
Dział Marketingu Regis sp. z o.o.
Ul. W. Sławka 3A, 30-633 Kraków
Z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Fit&Fun Actywne Wakacje”
Przy ocenie zachowania przez osobę składającą reklamację terminu, o którym mowa w pkt. VIII decyduje data stempla pocztowego listu poleconego zawierającego reklamację. Reklamacje dotyczące Konkursu będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (ORLEN Paczka) już od 299,99 zł.
Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium